مدلینگ و رندرینگ

مدلینگ و رندرینگ
دنیای بی حد مرز ذهن‌ها حقیقت پیدا می کند!
شبیه یک چاله فضایی از ذهن شما تا دنیای حقیقی یا جان بخشی به تخیل و رویایتان!
آنچه را در اتاقک تاریک و بی انتهای ذهن‌هایتان تجسم میکنید و با جزئیات می سازید، مقابل چشم‌ها می آوریم.
چشم‌هایتان را ببندید، در ذهنتان چیزی را خلق کنید، به ما بسپاریدش، ما به تصویر می رسانیمش .

آپارتمان سهرابی

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment) ، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ، کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 1

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 2

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 3

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 4

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 5

آپارتمان سهرابی

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment) ، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ، کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

آپارتمان سهرابی

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 6

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment) ، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ، کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

آپارتمان متحد

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 1

آپارتمان متحد

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 2

آپارتمان متحد

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 3

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment) ، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ، کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

آپارتمان متحد

تصویر مدلینگ 3 بعدی شماره 4

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment) ، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ، کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment) ، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ، کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment) ، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ، کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

آپارتمان متحد

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment) ، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ، کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز

آپارتمان سهرابی

اجرای مدلینک ، فضا سازی (environment) ، نور پردازی ، اجرای تکنیک VR، رندرینگ واقع گرایانه ، کامپوزیت تصاویر ، فیلتر تصویری استایلایز